14 DNI NA ZWROT gwarancja satysfakcji
DARMOWA DOSTAWA już od 150zł
PONAD 5000 szt. wzorów

Regulamin zakupów w sklepie internetowym GuliwerKids.pl

obowiązujący od dnia 22-12 2014 roku

GuliwerKids.pl to sklep internetowy prowadzony przez GuliwerKids Ciba Renata Al. Mickiewicza 4 28-100 Busko-Zdrój zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez UMiG Busko NIP: 655-001-32-93, kontakt pod adresem mailowym guliwerkids@gmail.com

1. Sklep internetowy GuliwerKids.pl prowadzi sprzedaż detaliczną po przez Internet. Zamówienia są przyjmowane po przez stronę internetową www.guliwerkids.pl

2. Klienci korzystający ze sklepu internetowego GuliwerKids.pl.pl dokonują rejestracji i tworzą w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane i informacje o Kliencie dotyczące jego zamówień w Guliwerkids.pl zwanym dalej: „Konto” . Świadczenie usług w ramach Konta na GuliwerKids.pl jest bezterminowe. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Guliwerkids dotyczącą Konta, po przez zgłoszenie rezygnacji na email guliwerkids@gmail.com. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których sklep GuliwerKids jest w trakcie realizacji złożonego zamówienie przez Klienta. W takim przypadku rozwiązanie nastąpi po realizacji zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Na adres e-mail podany podczas rejestracji klient otrzyma potwierdzenie oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy między sklepem Guliwerkids.pl a klientem dotyczącej prowadzenia konta.

4. Wszystkie produkty dostępne w Guliwerkids.pl są fabrycznie nowe, bez od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na wszystkie rzeczy jest udzielana 24 miesięczna gwarancja licząc od dnia zakupu towaru.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Guliwerkids.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT. faktura VAT.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przez kuriera Poczty Polskiej oraz jest możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym. Klient ponosi koszty dostawy podane podczas zakupów.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a sklepem Guliwerkids.pl dotycząca zakupu danego produktu jest terminowa i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem dostarczenia produktu jest adres wskazany przez klienta lub w niektórych przypadkach odbiór osobisty.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym Guliwerkids.pl w tym koszty dostawy nie później niż 14 dni od zawarcia umowy z zastrzeżeniem gdy płatność następuję przy odbiorze.

Formy płatności

1. Przelew bankowy na konto nr 36 1240 1372 1111 0010 2747 3202 PKO S.A

2. Przy odbiorze: zapłata kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki.

    W wybranych przypadkach Guliwerkids.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

3. Szybkie płatności Przelewy24

4. Płatność kartą Przelewy24 za pośrednictwem operatora Polcard.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

10. Czas realizacji zamówienia do dwóch dni roboczych.

11. Produkty posiadają gwarancję 24 miesiące od daty zakupu.

12. Guliwerkids.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

13. Reklamacje proszę składać na adres email guliwerkids@gmail.com

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem email guliwerkids@gmail.com], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Busku-Zdróju. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

14 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. (zwrot koszty wysyłki do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie)

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie Guliwerkids.p, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: guliwerkids@gmail.com. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres

Guliwerkids Ciba Renata

28-100 Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 4.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia z dnia……
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu Guliwerkids nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

15. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Oświadczamy Sklep guliwerkids.pl zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, ż wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

16. Polityka Ochrony Prywatności

Guliwerkids.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Dane podawane podczas rejestracji są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do informacji przekazywanych drogą elektroniczną za zgodą klienta.

17. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.